• Historia

  Fort Wielka Księża Góra zbudowano na kulminacji wzgórza i na jego zachodnim stoku, na sztucznie uformowanych tarasach. Prace budowlane rozpoczęto w 1889 roku i już dwa lata później ukończono dwa schrony piechoty oraz schron amunicyjny. W latach 1894-95 wzniesiono kompleks dwóch połączonych ze sobą i wyposażonych w pancerne wieże schrony: koszarowy piechoty oraz baterię pancerną. W latach 1898-1900 powstał kolejny schron koszarowy piechoty oraz 6 dwukomorowych wartowni wbudowanych w wał fortu. W wale umieszczono także pięć podwójnych stanowisk dla przewoźnych wieżyczek armat 5,3 cm. Prawdopodobnie w 1905 roku zbudowano jeszcze dwukomorowy schron sanitarny, a w fosie zlokalizowano cztery żelbetowe stanowiska obserwacyjne. W następnych latach fort zelektryfikowano oraz zbudowano wartownię przy bramie głównej. Całość chroniona była kratą forteczną oraz szerokim pasem zasieków z drutu kolczastego.

  Wojsko Polskie przejęło w 1920 roku obiekt i opróżniło z agregatów dieselowskich, zaś wieże pancerne pozbawiono luf. We wrześniu 1939 roku fort został obsadzony przez oddziały tyłowe. Urządzono tu zapasowe stanowisko dowodzenia oraz obserwatorów artylerii. W schronie sanitarnym urządzono szpital polowy. Podczas okupacji Niemcy umieścili w forcie magazyn amunicji i materiałów wybuchowych. w lutym 1945 roku warownię zajęły wojska radzieckie i z ciężkich haubic ostrzeliwały stąd miasto. Po wojnie Wojsko Polskie urządziło tu magazyn. W 2000 roku fort został sprzedany osobie prywatnej, jednak przez kolejne lata uległ stopniowemu niszczeniu. Obecny właściciel od 2008 roku stara się przywrócić obiektowi dawną świetność. Od 2017 roku obiekt jest pod opieką Stowarzyszenia Fort Wielka Księża Góra, a w 2018 został wpisany na listę prywatnych Muzeów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, utworzona została Izba pamięci pomordowanych polaków na Księżych Górach w latach 1939 - 1945. Podczas sezonu turystycznego, tj. Maj - koniec Października, organizowane są różnego rodzaju wydarzenia o tematyce militarnej i patriotycznej.

 • Warte Obejrzenia

  Wyjątkowym obiektem jest bateria pancerna haubic - jedna z trzech istniejących w Polsce. W stropie schronu znajdują się cztery wieże pancerne haubic 15cm wz. 93. Wieże takie, wyprodukowane w Zakładach Grusona w Magdeburgu (przejętych wkrótce przez koncern Kruppa) były swego czasu bardzo drogimi i nowoczesnymi konstrukcjami. Szybkostrzelność haubic wynosiła 2 strzały na minutę, a przy kącie nachylenia 18-32° wzrastała do 4 strzałów na minutę. Zasięg strzału wynosił 7.200 metrów, zaś amunicję stanowiły granaty. Obsadę wieży stanowił podoficer oraz 4 kanonierów.

 • Warto także zwrócić uwagę na obrotową wieżę obserwacyjną artylerii wz. 94, unikalną, bowiem wyprodukowano ich zaledwie 4 sztuki. Na głównym koszarowcu piechoty zlokalizowano także wieżę obserwacyjną artylerii wz. 96. Ma ona zmodernizowany, stożkowy kształt, zwiększający prawdopodobieństwo rykoszetu pocisku. Zastosowano w niej dalmierz Zeissa, co znacznie poprawiło dokładność obserwacji - w 2018 roku wnętrze kopuły zostało odnowione, istnieje możliwość obejrzenia i wejścia do środka.

 • Wszystkie wspomniane wieże pancerne są jedynymi obiektami tych wzorów na ziemiach Polski. Koniecznie trzeba przejść się korytarzem podziemnym (poterną) łączącym schron piechoty (na którym umieszczone są wieże obserwacyjne) z baterią pancerną. Korytarz ten, o szerokości 90cm i wysokości 2m, służył nie tylko do przemieszczania się załogi, ale poprowadzono tedy także rury do komunikacji głosowej oraz przewody telefoniczne.

 • Zapraszamy do zwiedzania nowo powstałych sal, przedstawiających ponad 120 - letnią historię Grudziądza oraz Fortu Wielka Księża Góra, które znajdują się w dalszych nawach SCHRONU PIECHOTY oraz różnych historycznych eksponatów jak np. Tobruk 58C z zamontowaną wieżą Drehhaube F.Pz.DT 4007, która montowana była na Bauforma 226 pod koniec wojny.

 • Regulamin

  1. Zwiedzanie fortu WKG odbywa się jedynie po wyznaczonych trasach z zachowaniem szczególnej ostrożności.
  2. Zabrania się przebywania na nieoznakowanych koronach wałów oraz innych miejscach zagrażających bezpieczeństwu – szczyty schronów i wartowni.
  3. Zabrania się wchodzenia do miejsc i budowli oznakowanych zakazem wstępu.
  4. Zwiedzanie przez dzieci i młodzież do lat 16 jest możliwe wyłącznie pod opieką dorosłych.
  5. Zabrania się śmiecenia, malowania po murach, niszczenia budynków oraz zieleni.
  6. Zabrania się rozniecania ognia, biwakowania oraz organizowania imprez bez uprzedniego uzyskania zgody Zarządcy obiektu.
  7. Zarządca nie bierze odpowiedzialności za osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
  8. Na terenie fortu WKG obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

  RODO Klauzula informacyjna nt. zdjęć/filmów upublicznianych przez Fort Wielka Księża Góra

  WYRAŻENIE ZGODY:
  Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fort WKG w Grudziądzu mogą być wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych. Biorąc udział w imprezie sportowej, festynie czy innym wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez Fort WKG, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
  Administratorem ewentualnych danych osobowych jest: Fort Wielka Księża Góra z siedzibą w Wielkich Lniskach 22, 86-302 Grudziądz.
  Informujemy także, że Inspektorem Ochrony Danych jest: Pan Łukasz Sonnenfeld, z którym można się kontaktować listownie, na adres Administratora podany wyżej, z dopiskiem: „DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” lub mailowo, na adres e-mail: fortwkg@gmail.com – we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fort WKG w Grudziądzu.

  CEL:
  Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Fort WKG w Grudziądzu.Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Fortu WKG w Grudziądzu, w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
  Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które Fort WKG w Grudziądzu jako administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.

  PODSTAWA PRAWNA:
  25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik); osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza; osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska; osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.